ප්‍රාදේශීය ආණ්ඩුකරණයේ නියැලෙන බස්නාහිර පළාතේ පළාත් පාලන ආයතන සඳහා අධීක්ෂණය, උපදෙස්දීම හා මගපෙන්වීම බස්නාහිර පළාතේ දැක්මට අනුගත වෙමින්, එම ආයතනවලින් ජනතාවට