සහකාර පළාත් කොමසාරිස් කාර්යාල

comi

DSC_0103
එච්.එස්.සෙව්වන්දි

පළාත් පාලන සහකාර කොමසාරිස්(කොළඹ)

පළාත් පාලන සහකාර කොමසාරිස් කාර්යාලය(කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය)

හයිලෙවල් ප්ලාසා ගොඩනැගිල්ල

99, 2වෙනි මහල,

දෙල්කඳ,

නුගේගොඩ

tp 0112-829886
print 0112-829886
email  lgdwpcol@gmail.com
සඳරේඛා නිල්මිණි වෙල්ගම

පළාත් පාලන සහකාර කොමසාරිස්(කළුතර)

පළාත් පාලන සහකාර කොමසාරිස් කාර්යාලය(කළුතර දිස්ත්‍රික්කය)

මහලේකම් කාර්යාලයීය ගොඩනැගිල්ල

2වෙනි මහල

කළුතර

tp 0342-222568
print 0342-222568
email lgdwpkal@gmail.com
2
ඉෂාරා ජයසේකර

පළාත් පාලන සහකාර කොමසාරිස්(ගම්පහ)

පළාත් පාලන සහකාර කොමසාරිස් කාර්යාලය(ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය)

කච්චේරි සංකීර්ණය

ගම්පහ

tp 0332-222267
print 0332-222267
email lgdwpgam@gmail.com