පළාත් පාලන ආයතනයන්හි වැටුප් හා සභික දීමනා – 2024 ජනවාරි

පළාත් පාලන ආයතනයන්හි වැටුප් හා සභික දීමනා – 2024 පෙබරවාරි

පළාත් පාලන ආයතනයන්හි වැටුප් හා සභික දීමනා – 2024 මාර් තු

පළාත් පාලන ආයතනයන්හි වැටුප් හා සභික දීමනා – 2024 අප්‍රේල්

පළාත් පාලන ආයතනයන්හි වැටුප් හා සභික දීමනා – 2024 මැයි

පළාත් පාලන ආයතනයන්හි වැටුප් හා සභික දීමනා – 2024 ජුනි

පළාත් පාලන ආයතනයන්හි වැටුප් හා සභික දීමනා – 2024 ජූලි

පළාත් පාලන ආයතනයන්හි වැටුප් හා සභික දීමනා – 2024 අගෝස්තු

පළාත් පාලන ආයතනයන්හි වැටුප් හා සභික දීමනා – 2024 සැප්තැමබර්

පළාත් පාලන ආයතනයන්හි වැටුප් හා සභික දීමනා – 2024 ඔක්තෝබර්

පළාත් පාලන ආයතනයන්හි වැටුප් හා සභික දීමනා – 2024 නොවැම්බර්

පළාත් පාලන ආයතනයන්හි වැටුප් හා සභික දීමනා – 2024 දෙසැම්බර්