පළාත් පාලන ආයතනයන්හි වැටුප් හා සභික දීමනා – 2023 ජනවාරි

පළාත් පාලන ආයතනයන්හි වැටුප් හා සභික දීමනා – 2023 පෙබරවාරි

පළාත් පාලන ආයතනයන්හි වැටුප් හා සභික දීමනා – 2023 මාර් තු

පළාත් පාලන ආයතනයන්හි වැටුප් හා සභික දීමනා – 2023 අප්‍රේල්

පළාත් පාලන ආයතනයන්හි වැටුප් හා සභික දීමනා – 2023 මැයි

පළාත් පාලන ආයතනයන්හි වැටුප් හා සභික දීමනා – 2023 ජුනි

පළාත් පාලන ආයතනයන්හි වැටුප් හා සභික දීමනා – 2023 ජූලි

පළාත් පාලන ආයතනයන්හි වැටුප් හා සභික දීමනා – 2023 අගෝස්තු

පළාත් පාලන ආයතනයන්හි වැටුප් හා සභික දීමනා – 2023 සැප්තැමබර්

පළාත් පාලන ආයතනයන්හි වැටුප් හා සභික දීමනා – 2023 ඔක්තෝබර්

පළාත් පාලන ආයතනයන්හි වැටුප් හා සභික දීමනා – 2023 නොවැම්බර්

පළාත් පාලන ආයතනයන්හි වැටුප් හා සභික දීමනා – 2023 දෙසැම්බර්