නිලධාරී මණ්ඩලය

ඒ.ඩී.පී.අයි. ප්‍රසන්න

පළාත් පාලන කොමසාරිස්

tp 011-2092570
print 011-2092579
email lgd@wpc.gov.lk

නියෝජ්‍ය පළාත් පාලන කොමසාරිස්

tp 011-2093168
print 011-2092577
email lgdwpad@gmail.com

lgdwphr@gmail.com

abeywardana
පී.ඒ.පී.පී. අබේවර්ධන

නීති නිලධාරී

tp 0112-092572
print 0112-092579
email lgdwplegal@gmail.com
එස්.එම්.එන්. සුබසිංහ

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

tp 0112-093178
print 0112-92577
email lgdwpplan@gmail.com
CM-225x150
මල්කාන්ති විජේවර්ධන

සහකාර කොමසාරිස් (ප්‍රජා සංවර්ධන)

tp 0113-092583
print 0112-092577
email lgdwpcdo@gmail.com
එම්.ජී. ගාමිණී පින්තු

සහහකාර කොමසාරිස් (විමර්ශන)

tp 0112-092580
print 0112-092577
email lgdwpinv@gmail.com
CM1-225x150
පී.වී.ඩී. සේපාලි පනාවල

සහහකාර කොමසාරිස් (ආයතන හා පරිපාලන)

tp 0112-092582
print 0112-092577
email lgdwpest@gmail.com
gvr-225x150
කේ.ඩී.ඩී.එච්. සිරිවර්ධන
ගණකාධිකාරී
tp 0112-092573
print 0112-092579
email lgdwpacc@gmail.com
මධූකා සෙනෙවිරත්න

පරිපාලන නිලධාරී

tp 0112-092576
print 0112-092577
email lgdwpad@gmail.com
පී.වී. දයානි

ප්‍රධාන කළමනාකරණ සහකාර

tp 0112-092578
print 0112-092577
email lgdwpad@gmail.com